Đồng nhân

[Đồng nhân Inuyasha] Vĩnh hằng không tồn tại – Lý Duy Duy 

[Đồng nhân Vampire Knight] Mộ Ca – Thanh Không Chi Diên

[Đồng nhân KHR] Hibari.vs.Hibari – Phong Diệp Tiêu Tiêu

[Đồng nhân Conan] Nguyệt chi lưu quang – Đàn Mộc Hương

[Đồng nhân Naruto] Gian tình sử của các lão tổ tông – Lục Đích Thiểm Lượng

[Đồng nhân One Piece + Fairy Tail] Nhật ký hàng hải  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: