Xuyên Không

Tiên Tri Dị Giới

Nữ Kiếm Khách.vs.Tứ Vương Gia

Nam nhân cổ đại, chớ phi lễ với ta

Dám câu nương ta, cút ngay

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s